Αυστηρότερα τα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους

Αυστηρότερα θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, με τις αλλαγές που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ που αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα.

Το ύψος του επιδόματος θα είναι από 30 έως 230 ευρώ.

Από 1/1/2011 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1)
Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

2)
Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει τα 8.472,09 ευρώ. Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του υπουργείου Υγείας.

3)
Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην ξεπερνά τα 9.884,11 ευρώ. 

4) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

5) To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά τον μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31/12/2011 το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) να μην υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

6)
Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Από τη δημοσίευση του νόμου, μέσα στο καλοκαίρι, στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, καθώς και του ΝΑΤ καταβάλλεται ΕΚΑΣ ύψους 30 ευρώ μηνιαίως, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

* Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να κυμαίνεται από 8.472 έως 9.200 ευρώ.

* Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνουν τα 13.500 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 αυτών των ποσών.