Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά το πρώτο τρίμηνο του 2011

Αύξηση πωλήσεων κατά 17,4% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2011 ο Όμιλος S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, καθώς η αξία τους ανήλθε στο ποσό των 111,832 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20% στα 7,164 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA (έσοδα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και τα λειτουργικά περιθώρια αυξήθηκαν κατά 80 και 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 και ήταν σημαντικά βελτιωμένα ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2010.

Ως αποτέλεσμα τα EBITDA των 16,3 εκατ. ευρώ και το λειτουργικό κέρδος των 9,2 εκατ. ευρώ συνέχισαν να επιταχύνονται πέραν της αύξησης των εσόδων, με αυξήσεις κατά 24,8% και 26,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Τα καθαρά έξοδα για τόκους ήταν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς τα οριακά οφέλη από τον κατά μέσο όρο χαμηλότερο δανεισμό αντισταθμίστηκαν από τα ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Ως αποτέλεσμα των υψηλότερων φόρων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους και τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ και 0,08 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αυξήσεις κατά 2% και 2,5% αντίστοιχα.

Το ΔΣ της S&B πρότεινε τη διαγραφή 671.513 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,3% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι εν λόγω μετοχές αγοράστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχαν εγκριθεί από τις αντίστοιχες αποφάσεις των ετήσιων τακτικών γενικών συνελεύσεων της 14/05/2008 και 17/06/2010.

Εφόσον η πρόταση εγκριθεί στην επερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2011 και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 51.110.687 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης πρότεινε στην επερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου θα προέλθει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12,8 εκατ. ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Καταβεβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1 σε 1,25 ευρώ και επιστρέφοντας στους μετόχους ισόποσο κεφάλαιο με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαμέσου της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,25 ευρώ.

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας συναλλαγής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα παραμείνει 51.110.687 ευρώ, διαιρεμένο σε 51.110.687 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη.