Εθνική: 537 εκατ. ευρώ οι ζημιές της στο α΄ τρίμηνο

Ζημιές 537 εκατ. ευρώ κατάγραψε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο του έτους, λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα και της αύξησης των προβλέψεων του ομίλου κατά 47% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 559 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, εκ των οποίων ποσό 473 εκατ. ευρώ αφορά τη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 7,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών. Αντίστοιχα, ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται στο 6,4%.

Σημειώνεται ότι η επαναγορά καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων πρόσθεσε 302 εκατ. ευρώ κύρια βασικά ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, στα αποτελέσματα καταγράφεται περαιτέρω δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε επίπεδο Ομίλου κατά 7% σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 9% για την ίδια περίοδο.

Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις με το λόγο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 105% στην Ελλάδα και στο 111% στον Όμιλο. Επίσης,  παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα, μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές καταθέσεων της ΕΤΕ κατά το β’ τρίμηνο του 2012 ήταν χαμηλότερες αυτών του α’ τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα -€1,3 δισ., -3,1% από το α’ τρίμηνο του 2012.

Εξάλλου, σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και στη ΝΑ Ευρώπη σε 114%, και 129%, μειωμένος κατά 8 και 12 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα έναντι του α΄τριμήνου του 2011

Ο Όμιλος της ΕΤΕ, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται η Ελληνική οικονομία, προγραμμάτισε και υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων (€302 εκατ.), θωράκισε τον Ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις και περιέστειλε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του α’ τριμήνου του 2011, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών σε Ελλάδα και Ν.Α. Ευρώπη1 κατά 9% και 11% αντίστοιχα σε ετήσια βάση αλλά και τη συγκράτηση της αύξησης των λειτουργικών δαπανών στην Τουρκία παρά τον υψηλό πληθωρισμό. Επίσης, είναι άξια αναφοράς η επίδοση στο μέτωπο των καταθέσεων στην Ελλάδα.

Στο α’ τρίμηνο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €2,3 δισ. Στη διάρκεια των δύο μηνών που μεσολάβησαν έκτοτε, και παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές των καταθέσεων ανήλθαν σε €1,3 δισ. και ήταν απολύτως διαχειρίσιμες, γεγονός που καταδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα.

Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 19% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά €1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στα υγιή επίπεδα του 111%, και στην Ελλάδα στο 105% στο τέλος του α’ τριμήνου του 2012 παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Απόστολος Ταμβακάκης ανέφερε τα εξής:

“Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, η Τράπεζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η πρόσφατη εισροή κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκατέστησε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ύστερα από την απομείωση του κεφαλαίων μας εξαιτίας της συμμετοχής της Τράπεζας στη διαδικασία του PSI, γεγονός που αφενός διασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ρευστότητα από το ευρωσύστημα και αφετέρου επιτρέπει στην Τράπεζα να εξαλείψει την άντληση ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA). Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει πρόσβαση σε αποθέματα ρευστότητας που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, παρά την παρατηρούμενη κινητικότητα στις καταθέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ‐‐ φαινόμενο που τείνει να αποκλιμακώνεται

Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Τράπεζα συνεχίζει τη στρατηγική θωράκισής της. Συνεχίζει να μειώνει το λειτουργικό της κόστος ‐‐ 7% στο α´ τρίμηνο του 2012 στον Όμιλο, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (συνολικά 15% τα προηγούμενα δύο χρόνια), βασική συνιστώσα στη διατήρηση των προ‐προβλέψεων και προ‐χρηματοοικονομικών πράξεων κερδών του Ομίλου σε σχετικά υγιή επίπεδα (€500 εκατ. το α´ τρίμηνο του 2012).

Θωρακίζει τον ισολογισμό της από την επίδραση των αυξημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της βαθειάς ύφεσης, προσθέτοντας προβλέψεις ύψους €560 εκατ. το α´ τρίμηνο του 2012 εκ των οποίων €470 εκατ. στην Ελλάδα, διατηρώντας την κάλυψη στα υψηλά επίπεδα του 56%. Επίσης, τα κέρδη του Ομίλου υποστηρίζονται και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής μας στην Τουρκία (Finansbank) που πραγματοποίησε κέρδη €125 εκατ. το α´ τρίμηνο του 2012. Τέλος, είναι αξιοσημείωτη η μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των θυγατρικών μας στην ΝΑ Ευρώπη κατά €1.3 δισ. τα 2 τελευταία έτη.

Η Εθνική Τράπεζα, με απόλυτη συνέπεια στον θεσμικό ρόλο της, ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, που έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε κρίσεις στην ιστορία της χώρας μας, θα πρωτοστατήσει και πάλι στην εθνική προσπάθεια να ξεπερασθεί όσο πιο ομαλά γίνεται αυτή η πρωτοφανής κρίση”.

Finansbank: Υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με δυναμική αναπτυξιακή πορεία

Στα 125 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 10% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, αποκλειστικά λόγω της απουσίας θετικής συνεισφοράς από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα που είχε σημειωθεί το α’ τρίμηνο του 2011.

Το α’ τρίμηνο του 2012, οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανέρχονταν σε 15,4 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά +9% έναντι του α’ τριμήνου του 2011.

Παρά την πιστωτική επέκταση ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) διαμορφώθηκε στο 17,5%, ο υψηλότερος μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών.

Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση στο α’ τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 5% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το τέλος του 2011, αντανακλώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς. Το κόστος των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 110 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο του 2012, μειούμενο κατά 6 μονάδες βάσης σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2011, με ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού επιπέδου κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις σε επίπεδα άνω του 75%.

Θετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν και στο σκέλος των καταθέσεων σε ετήσια βάση σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση +19% έναντι του α’ τριμήνου του 2011. Στο τέλος του α’ τριμήνου του 2012 ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 114% μειωμένος κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Πηγή: banknews.gr