ΕΚΤ: Αλλάζει το guidance για τα επιτόκια – Διατηρεί τον ρυθμό των αγορών ομολόγων



Η ΕΚΤ σήμερα επιβεβαίωσε την συνέχιση της νομισματικής της πολιτικής ανακοινώνοντας την διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 0%, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ΔΣ της κεντρικής τράπεζας, μέχρι την επίτευξη του στόχου 2% για τον πληθωρισμό.

Προς υποστήριξη του συμμετρικού του στόχου πληθωρισμού 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα μέχρι να δει τον πληθωρισμό να φτάσει στο 2% πολύ πριν από το τέλος του ορίζοντα προβολής του αλλά και για την επόμενη περίοδο προβολής, και κρίνει ότι η πρόοδος στον υποκείμενο πληθωρισμό θα έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να είναι αντίστοιχος με τον πληθωρισμό που θα σταθεροποιηθεί στο 2% μεσοπρόθεσμα. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός είναι αρκετά πάνω από τον στόχο.


Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.

To πρόγραμμα αγοράς assets ΑPP

Οι αγορές βάσει του APP θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές assets θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της προσαρμοστικής επίδρασης των επιτοκίων πολιτικής του και θα λήξει λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.



Source link