Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα στη διανομή έντυπου Τύπου


Η ανακοίνωση αναφέρει πως η συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΑ, η οποία είχε ορισθεί να λάβει χώρα την 13-01-2021, αναβάλλεται για την 10-02-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 §§2,3 του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η προθεσμία για την τυχόν κατάθεση υπομνήματος τρίτων, σχετικά με την ως άνω υπόθεση, ορίζεται μέχρι την Τετάρτη 27-01-2021 και ώρα 15:00, η δε προθεσμία για την επίδοση, με επιμέλεια εκείνου που το υπέβαλε στα ενδιαφερόμενα μέρη, ορίζεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά το άρθ 23 § 3 του ως άνω Κανονισμού, μέχρι τη Δευτέρα, 01-02-2021.

Η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της υπόθεσης έχει ορισθεί για τις 10-02-2021 και ώρα 10:00.Source link