Η Ελληνική Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της με 46,8 εκατ. ευρώ

Ποσό 46,8 εκατ. ευρώ μέσω της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ικανοποίησης Αιτήσεων Προεγγραφής, άντλησε ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας μέσα από το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ενισχύουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και συγκεκριμένα τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά του (Core Tier I) και βοηθούν τον Όμιλο να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις αρνητικές εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Με βάση τα τελευταία ελεγμένα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται ως εξής: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου 13,8%, Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 10,9%, και Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,0%.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και της διάθεσης των μετοχών που αναλογούν σε μη Ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν παραχωρήθηκαν μέσω της διαδικασίας Προεγγραφής σύμφωνα με το Ενημερωτικό
Δελτίο, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2012, και το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2012.

Πηγή: imerisia.gr