Περιορίσθηκαν τα μεγέθη της Τράπεζας Χανίων

Στα 14,5 εκατ. ευρώ έκλεισαν τα καθαρά αποτελέσματα της συνεταιριστικής τράπεζας Χανίων για τη χρήση του 2011, έναντι 17,6 εκατ. ευρώ το 2010 κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων τόκων, αποτέλεσμα των μεγαλύτερων επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρθηκαν, ως μέσο προσέλκυσης καταθέσεων.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ, έναντι 19,9 εκατ. ευρώ το 2010 λόγω της ανωτέρω μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και της μείωσης εσόδων προμηθειών και των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης στη χρήση 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανήλθαν στη χρήση 2011 σε 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ λόγω των σημαντικά υψηλών προβλέψεων (13,8 εκατ. ευρώ) τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ το 2010.

Πηγή: imerisia.gr