Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το «γάμο» Τράπεζας Πειραιώς-Αtebank

Αθήνα

Ενέκρινε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 549/VII/2012 ομόφωνη απόφασή της, την κατ’ άρθρο 6 ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που προέκυψε από την απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των περιουσιακών στοιχείων τής υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (“ΑΤΕ”) τα οποία αναφέρονται στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας (Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης- Συνεδρίαση 4/27.7.2012).Της εν λόγω μεταβίβασης προηγήθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και η θέση της πρώτης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, κατά τη διαδικασία του ν. 3601/2007.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Πηγή: In.gr