Προτάσεις για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα κατέθεσε ο ΣΕΒ

Σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος υπέβαλε την Τετάρτη στην κυβέρνηση ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο εντοπισμός και η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα αποτελεί και στόχο που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ προχώρησε στην εκπόνηση ειδικής μελέτης, η οποία κατέληξε αφενός σε μέτρα γενικής εφαρμογής, αφετέρου σε ειδικότερες προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας (τρόφιμα – ποτά, φάρμακα, δομικά υλικά, εξορυκτικές δραστηριότητες) και λειτουργίες της αγοράς (ηλεκτρονική τιμολόγηση και ενδοομιλικές συναλλαγές).

Οι προτάσεις γενικής εφαρμογής για μείωση της γραφειοκρατίας περιλαμβάνουν:

1) Κωδικοποίηση και να απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτή.
2) Ουσιαστικό συντονισμό των συναρμόδιων φορέων από ένα ενιαίο κεντρικό φορέα εποπτείας και ελέγχου επιμέρους κλάδων και αγορών.
3) Πραγματοποίηση τακτικών και αντικειμενικών ελέγχων, στη βάση μιας ενιαίας και ορθολογικής μεθοδολογίας ελέγχου.
4) Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων εποπτείας και ελέγχου.
5) Δημιουργία ενιαίων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.
6) Ουσιαστική βελτίωση του επίπεδου ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων ως προς τα προβλήματα και τις αδυναμίες του κλάδου τους.

Ανά τομέα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– Βιομηχανία τροφίμων/ποτών: Η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων ελεγκτικών και εποπτικών αρχών, από πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου και κυρίως έλλειψη μεθοδολογίας ελέγχου.

Χρειάζεται οργάνωση και συντονισμός των ελέγχων και των φορέων ελέγχου από ένα ενιαίο κεντρικό φορέα ελέγχου και εποπτείας του κλάδου, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κατάρτιση μητρώου επιχειρήσεων, ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων.

– Φάρμακα: Εκσυγχρονισμός του ΕΟΦ, επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφορίας νέων φαρμάκων, απλοποίηση της διαδικασίας καθορισμού των τιμών.

– Δομικές κατασκευές: Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα δομικών κατασκευών, τακτικοί έλεγχοι και συγκεκριμενοποίηση των ποινών στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο.

– Εξορυκτική δραστηριότητα: Θέσπιση ορθολογικού πλαισίου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς τη δυσανάλογη επιβάρυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

– Σύσταση κεντρικού φορέα υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shop) για την έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

– Ηλεκτρονική τιμολόγηση: επικαιροποίηση και συμπλήρωση της φορολογικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, αποθήκευση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τιμολογίων, παροχή κινήτρων (φορολογικών, χρηματοδοτικών κ.ά) προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

– Ενδοομιλικές συναλλαγές: Η χρήση του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών για άλλους σκοπούς πέραν των φορολογικών δημιουργεί κατά τον ΣΕΒ ανάγκες ελέγχου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα επιβαρύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις ελεγκτικές αρχές και υπηρεσίες.

Ο Σύνδεσμος ζητά να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής λίστας ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς τα ζητούμενα στοιχεία μπορούν να προκύψουν και κατόπιν επεξεργασίας των φορολογικών καταστάσεων που υποβάλουν οι επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒ θα προχωρήσει εξάλλου σε σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Διοικητικών Εμποδίων, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης του διαλόγου της επιχειρηματικής κοινότητας με τη δημόσια διοίκηση, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης.