Πτώση 8,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο πρώτο εξάμηνο

Αθήνα

Πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, μειωμένο κατά 120,1 εκατ. ευρώ ή 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 266,9 εκατ. ευρώ ή 8,6% η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 146,8 εκατ. ευρώ ή 13,8%.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 9%, ενώ αντίθετα η μέση κατά ταξίδι δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% ή 2,15 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 584,3 ευρώ.

Επίσης, μείωση κατά 1% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιαν-Ιουν 2012: 68,5 ευρώ, Ιαν-Ιουν 2011: 69,2 ευρώ) ενώ αντιθέτως η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε κατά 1,4% (Ιαν-Ιουν 2012: 8,5 διανυκτερεύσεις, Ιαν-Ιουν 2011: 8,4 διανυκτερεύσεις). Σαν αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των αφίξεων, και παρά την αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 μειώθηκε  κατά 7,7%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 μειώθηκαν κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή  οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 8,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,82 δισ. ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 64,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 1 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας μείωση 8,2% και συμμετοχή στο σύνολο των εισπράξεων 35,5%.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. ευρώ, ήτοι μειώθηκαν κατά 17,5% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 12,8%.

Όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 11,5% και διαμορφώθηκαν στα 459,8 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 24,3% και διαμορφώθηκαν στα 195,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 416,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 9,1% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 239,9 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 30,2% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που διαμορφώθηκαν στα 148,1 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης των ταξιδιωτών στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, το μερίδιο των οποίων στο σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο 90,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 έναντι 89,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ το υπόλοιπο αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια.

Σημειώνεται ότι από τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, μεγάλη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιαν-Ιουν 2012: 72,6%, Ιαν-Ιουν 2011: 72,8% επί του συνόλου), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια, συμμετέχουν με περίπου 6,7% (Ιαν-Ιουν 2011: 5,6%).

Επομένως, η μείωση των εισπράξεων των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους κατά 7,7% οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 201,5 εκατ. ευρώ ή 9%.

Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση κατά 17,1%, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των εισπράξεων κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα.

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στις 4.827,8 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.304,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στην διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συμβάλουν οι χώρες της ΕΕ των 27 με συμμετοχή 62,3% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 με συμμετοχή 37,7%. Έτσι, την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 μειώνεται κατά 11,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 15,9%, καθώς οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν μόνο κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν στις 1.274,2 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.339,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 παρουσίασαν μείωση κατά 4,4% ενώ αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των αφίξεων κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, μείωση κατά 6,9% και 28,1% αντίστοιχα εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 16%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ μείωση κατά 38,3%.

Οι διανυκτερεύσεις  ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν  στις 41.160,6 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 έναντι 44.606,1 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 7,7%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 9,9%, των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο των διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες (Ιαν-Ιουν 2012: 70,3%, Ιαν-Ιουν 2011: 72%).

Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μειώθηκαν κατά 2,2% αν και η συμμετοχή τους στο σύνολο αυξήθηκε σε 29,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 από 28% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011.

Η μείωση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 18,3%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,9%.

Μείωση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από την Γερμανία και τη Γαλλία κατά 12,3% και 25,7% αντίστοιχα, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 36,3%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι διανυκτερεύσεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6%, ενώ εκείνες από τις ΗΠΑ παρουσίασαν μείωση 27,3%.

Πηγή: In.gr