Πώς και πότε θα γίνει το reverse split της Εθνικής τράπεζας

Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για το reverse split των μετοχών της τράπεζας, έδωσε η Εθνική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η B’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29.04.2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 1,00 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας και

(ii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ΕΥΡΩ 1.189.803.164 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 10,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 1.189.803.164, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστη-ριακή νομοθεσία.

Οι ως άνω αποφάσεις έχουν εγκριθεί και από τις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε Ευρώ 1.394.298.036, και διαιρείται α) σε 122.660.120 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Την 21.5.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. Κ2-3377/21.05.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») την 22.5.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €10,00 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από €10,00 σε €0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.189.803.164, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/20.

Με απόφαση της Τράπεζας, η Πέμπτη 23.5.2013 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη, Παρασκευή 24.5.2013, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Πέμπτη 28.5.2013 (Record Date). Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 30.5.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 122.660.120 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Πηγή: Imerisia.gr