Σε εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη και εξωχώριου επενδυτή τα προς άντληση €150 εκατ. της CPLP Shipping Holdings

Σε εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη και εξωχώριου επενδυτή τα προς άντληση €150 εκατ. της CPLP Shipping HoldingsΤα χρήματα που θα αντληθούν μέσω Χρηματιστηρίου Αθηνών από την έκδοση ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τριών εταιρειών, συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη και ενός επενδυτή που δεν κατονομάζεται.

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC για να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά ομολογιών και να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό και θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Πρόκειται ουσιαστικά για μία συναλλαγή με πρωταγωνιστή την οικογένεια του επιχειρηματία και προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, που μαζί με έναν εξωχώριο θεσμικό επενδυτή θα εισπράξουν τα χρήματα που θα αντληθούν. Η περιγραφόμενη συναλλαγή δεν είναι κρυφή. Είναι φανερή και αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο που φέρει τη σφραγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Απλώς το παραπάνω στοιχείο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της.

Ας δούμε όμως μερικά ακόμα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ της συναλλαγής, η οποία ας σημειωθεί, ότι δεν είναι σπάνια στα ελληνικά και διεθνή επιχειρηματικά δρώμενα.

Η εταιρεία με την επωνυμία CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC πραγματοποιεί δημόσια προσφορά ομολογιών για να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ. Τα 150 εκατ. ευρώ μείον τις δαπάνες έκδοσης (4,8 εκατ. ευρώ) θα δοθούν για την αγορά τριών πλοίων (ανήκουν σε ισάριθμες εταιρείες). Πωλητής των πλοίων αυτών είναι η εταιρεία CGC Operating Corp. Οι πραγματικοί δικαιούχοι της CGC Operating Corp., είναι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε ποσοστό 50% ο Μιλτιάδης Ε. Μαρινάκης, υιός του Βαγγέλη Μαρινάκη και σε ποσοστό 50% μη συνδεδεμένο με τα μέλη οικογένειας Μαρινάκη, εξωχώριος θεσμικός επενδυτής, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Η εκδότρια εταιρεία, δηλαδή η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, είναι νεοσύστατη. Ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο (14.08.2021) με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την εταιρεία CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. Το αντικείμενο εργασιών της είναι εταιρεία συμμετοχών, δηλαδή αποκτά μετοχές άλλων εταιρειών και συγκεκριμένα αποκτά άμεσα ή έμμεσα μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.


Η μητρική και εγγυήτρια εταιρεία (CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.) έχει ουσιαστική δραστηριότητα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Nasdaq. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως η εκδότρια είναι ένα όχημα για τη συναλλαγή εφόσον δεν έχει καμία δραστηριότητα. Έτσι η μητρική εταιρεία Capital Product Partners με έδερα τα νησιά Μάρσαλ, εμφανίζεται ως εγγυήτρια της έκδοσης του ομολογιακού δανείου. Η εγγύηση βέβαια είναι πεπερασμένη. Διότι η επένδυση σε κάθε ομολογιακό δάνειο συνεπάγεται την ανάληψη επενδυτικών κινδύνων, όπως ιδίως η πτώχευση της εκδότριας στο μέλλον ή/και της εγγυήτριας, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος (όπως ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής κεφαλαίου ή και τόκου, για παράδειγμα λόγω πτώχευσης) και ο κίνδυνος ρευστότητας της αγοράς. Επίσης οι ομολογίες δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες.

Για τον όμιλο Μαρινάκη υπάρχει και άλου είδους κίνδυνοι: Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο «η ενδεχόμενη αρνητική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και ο δημόσιος και δικαστικός έλεγχος σχετικά με τον κ. Ευάγγελο Μ. Μαρινάκη, Μέλους Οικογένειας Μαρινάκη, η οποία είναι πραγματικός δικαιούχος του 18,9% των Εταιρικών Μεριδίων της Εγγυήτριας και ελέγχει από κοινού με εξωχώριο θεσμικό επενδυτή, μη συνδεδεμένο με τα Μέλη Οικογένειας Μαρινάκη, την CGC Operating Corp., η οποία κατέχει ποσοστό 5,8% των Εταιρικών Μεριδίων της Εγγυήτριας, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη φήμη του Ομίλου, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα έσοδα, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και, κατ’ επέκταση, την ικανότητα της Εκδότριας και της Εγγυήτριας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος».

Δραστηριότητα και στόλος της Capital Product Partners

Με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2021, ο στόλος της εγγυήτριας αριθμούσε 16 πλοία με συνολική χωρητικότητα 105.352 σε μονάδες TEU και 1.505.270 σε μονάδες DWT. Στο στόλο της ανήκουν α) 12 πλοία της κατηγορίας «Neo Panamax Container Carrier Vessels» με συνολική χωρητικότητα 1.120.441 DWT, β) τρία «Panamax Container Carrier Vessels», με συνολική χωρητικότητα 205.608 DWT και γ) ένα πλοίο «Capesize Bulk Carrier» με χωρητικότητα 179.221 DWT.

Η εγγυήτρια έχει επιπλέον συνάψει στις 31 Αυγούστου 2021 δεσμευτική συμφωνία αγοράς τριών (3) πλοίων LNG (LNG/C Aristos I, LNG/C Aristidis I και LNG/C Aristarchos) με συνολική χωρητικότητα 522.000 κ.μ. και 245.832 σε μονάδες DWT. Τα πλοία Aristos I και Aristarchos παραδόθηκαν στην εγγυήτρια στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το πλοίο Aristidis I αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2021.

Ως προς τα οικονομικά στοιχεία της το 2020 είχε έσοδα από ναυλώσεις 123,360 εκατ. ευρώ και κέρδη 26,592 εκατ. ευρώ. Το 2019 είχε λιγότερα έσοδα 96,814 και μεγάλες ζημιές 109,393 εκατ. ευρώ (προήλθαν από δραστηριότητες που διακόπησαν).

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είναι 246,6 εκατ. δολάρια με βάση τη τιμή της μετοχής στις 14/10/2021.

Βασικός μέτοχος είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης ο οποίος κατέχει το 18,9% των μετοχών της. Επίσης, η εταιρεία CGC Operating Corp., κατέχει ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.

Οι υπό εξαγορά εταιρείες

Όπως αναφέρθηκε, η εκδότρια θα διαθέσει σχεδόν το σύνολο των υπό άνλτηση κεφαλαίων για την αγορά τριών πλοίων από ισάριθμες εταιρείες. Πρόκειται για τις Poseidon Gas Carrier Corp. (πλοίο Attalos), Kronos Gas Carrier Corp. (πλοίο Adamastos) και Maximus Gas Carrier Corp. (πλοίο Asklipios).

Τα πλοία κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα από όπου και παραδόθηκαν τον Αύγουστο (LNG/C ATTALOS και LNG/C ADAMASTOS) και τον Σεπτέμβριο του 2021 (LNG/C ASKLIPIOS).

Τα πλοία που κατέχουν οι υπό εξαγορά εταιρείες έχουν ναυλωθεί από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες με συμβάσεις ναύλωσης «γυμνού πλοίου» στις υπό εξαγορά εταιρείες και έχουν ναυλωθεί από τις υπό εξαγορά εταιρείες σε τρίτες εταιρείες ως εξής: 1) Το πλοίο LNG/C ATTALOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία BP Gas Marketing Limited μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2034, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης. 2) Το πλοίο LNG/C ADAMASTOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία ENGIE Energy Marketing Singapore Ltd μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης. 3) Το πλοίο LNG/C ASKLIPIOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία CHENIERE Marketing International LLP από τον Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των δύο δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

Σημείωση: Η ναύλωση γυμνού πλοίου είναι η ναύλωση πλοίου δυνάμει της οποίας ο ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη έλεγχο και κατοχή επί του πλοίου, έχει τη ναυτική διεύθυνση και διαχείριση του πλοίου, δύναται να διορίζει ή/και να απολύει τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του πλοίου, ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί του πλοιοκτήτη και γενικά, εφ’ όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση, υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του πλοιοκτήτη, εξαιρουμένης εξουσίας πώλησης ή σύστασης υποθήκης επί του πλοίου

Εσοδα

Τα συνολικά προβλεπόμενα μικτά έσοδα των υπό εξαγορά εταιρειών από τις ναυλώσεις, από την 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τη λήξη αυτών εκτιμώνται – εάν οι ναυλωτές δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης – σε 333,1 εκατ. US$ dollars και σε 621,3 εκατ. US$ dollars – εάν οι ναυλωτές κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης. Το μέσο ημερήσιο μικτό έσοδο ναύλωσης για τις υπό εξαγορά εταιρείες, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων παράτασης, είναι 74.478 US$ dollars, ενώ συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων παράτασης είναι 71.639 US$ dollars. Στους ως άνω υπολογισμούς δεν έχει συμπεριληφθεί η χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης από το ναυλωτή του πλοίου LNG/C ADAMASTOS.

Το τίμημα

Το τίμημα που θα δοθεί για αυτά τα πλοία είναι 160,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα προέλθει από τα αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Η εύλογη αξία της καθαρής θέσης των υπό εξαγορά εταιρειών εκτιμήθηκε σε 127,3 εκατ. ευρώ από την «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων να έχει υπολογιστεί σε 144,64 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του ενεργητικού των υπό εξαγορά εταιρειών ανέρχεται σε 535 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών δεν υπόκειται σε αίρεση, αλλά εξαρτάται από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από την εγγυήτρια σύμφωνα με τη συμφωνία προαίρεσης ή πριν από την 1 Ιουλίου 2022. Η εγγυήτρια δεσμεύεται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στη συμφωνία προαίρεσης, για λογαριασμό της εκδότριας. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η εκδότρια θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των υπό εξαγορά εταιρειών. Επισημαίνεται ότι τα πλοία υπό τον έλεγχο των υπό εξαγορά εταιρειών έχουν χρηματοδοτηθεί μερικώς μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι υπό εξαγορά εταιρείες έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης των πλοίων M/V Attalos και M/V Asklipios και μετά τον τρίτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης του πλοίου M/V Adamastos (η άσκηση των οποίων θα οδηγήσει τις υπό εξαγορά εταιρείες σε πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των εν λόγω πλοίων).

Όλα τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα είναι όμως διαδεδομένες πρακτικές στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και αλίμονο σε αυτούς, που δεν διαβάζουν τα ενημερωτικά δελτία.

Πάντως οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ομολογίες δεν προσδοκούν σε μεγάλες αποδόσεις.Source link