Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ τα «κόκκινα δάνεια»

Αθήνα
Τη στενή παρακολούθηση που θα πρέπει να υπάρξει εφεξής στη στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων -στα οποία έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση- απέναντι στη διαχείριση των προβληματικών δανείων, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης δανείων σε ξένα funds, κάτι που ανησυχεί όλο και περισσότερο τους δανειολήπτες.
Εκ προοιμίου, ωστόσο, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ενημερώνουν ότι δεν μπορούν να εμπλακούν στην εκχώρηση απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους.

Ειδικά, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι «κάθε παρέμβαση στην πολιτική πιστοδοτήσεων των τραπεζών, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΤτΕ, καθώς το αντίθετο θα ήταν ασυμβίβαστο και προς την εθνική νομοθεσία αλλά και προς το ενωσιακό δίκαιο».

Προς τούτο άλλωστε, η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι «η χορήγηση δανείων και πάσης μορφής πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διενεργείται ελεύθερα με βάση την πιστοδοτική πολιτική της κάθε τράπεζας».

Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από αναφορά της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Εμπόρων του Νομού Ηρακλείου, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι βάσει των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από το αναθεωρημένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής αλλά και το αναθεωρημένο Μνημόνιο Συνεννόησης, για τη διαχείριση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών στις οποίες έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση, η ΤτΕ σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

  • Θα αξιολογήσει, με την τεχνική υποστήριξη ανεξάρτητου τρίτου μέρους και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης των «προβληματικών» στοιχείων ενεργητικού.
  • Θα διαμορφώσει βασικούς δείκτες επιδόσεων (key performance indicators) για τα χαρτοφυλάκια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «προβληματικά» στοιχεία ενεργητικού και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να διαχειριστούν και να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια αυτά.
  • Θα παρακολουθεί στενά τη στρατηγική, την πολιτική υλοποίηση αυτής και τους λειτουργικούς στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρεμβαίνοντας όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσκολία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους παρέχονται εγκαίρως βιώσιμα και μακροπρόθεσμα εναλλακτικά σχέδια εξυπηρέτησης δανείων.

«Σε κάθε περίπτωση, η εκχώρηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους, δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή ενημέρωση της ΤτΕ, η οποία έχει αρμοδιότητα για την εποπτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων αυτών ως στοιχείων του Ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αλλά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σε έγγραφό της προς τη Βουλή, επισημαίνει ότι «σύμφωνα με το καταστατικό της δεν εμπλέκεται κατά οποιονδήποτε τρόπο στις επιχειρηματικές αποφάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων».

Αναφέρει επίσης ότι δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με την πώληση δανείων από τις ελληνικές τράπεζες σε ημεδαπά ή αλλοδαπά funds.

Στην αναφορά της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου επισημαίνονται οι φορτικές προτροπές του παρελθόντος από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείων και καταγγέλλεται ότι σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα επιζητούν την πώληση των κόκκινων δανείων σε ξένα funds που ανήκουν σε στυγνούς κερδοσκόπους.

Η αναφορά είχε κατατεθεί στον υπουργό Οικονομικών από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Διακάκη και Μιχάλη Κριτσωτάκη.