Τ. Κύπρου: Στα 99 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο Q1

Στα 99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου στο α’ τρίμηνο, εξαιρουμένης της απομείωσης λόγω του PSI και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Στις 31 Μαρτίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 9,2% με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 6,8% και 8,9% αντίστοιχα.

Τον Μάρτιο του 2012 το Συγκρότημα, μέσω του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση αυξάνοντας τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά του κατά €592 εκατ. Επίσης, τονίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2011 το Συγκρότημα πώλησε την Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία ενισχύοντας την κεφαλαιακή του βάση κατά €80 εκατ. περίπου.

Σημειώνεται ότι οι εποπτικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να είναι 8,0% για τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, 9,5% για τα βασικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 4%) και 11,5% για τα συνολικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 8%).

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι μέσω της μελλοντικής κερδοφορίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων θα είναι σε θέση να καλύψει τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και βασικών ιδίων κεφαλαίων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με βάση τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος μέχρι στιγμής, καθώς και την αναμενόμενη κερδοφορία του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ανέρχονται σε €200 εκατ. περίπου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι θα καλύψει το πιο πάνω απαιτούμενο ποσό μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων ή/και άλλων μέτρων.

Σε κοινή δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ανδρέα Ηλιάδη για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2012, επισημαίνονται τα εξής:

“Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 της Τράπεζας Κύπρου δίνουν μήνυμα αισιοδοξίας και είναι αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών και μέτρων που έχει λάβει το Συγκρότημα για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει σταθερά την πορεία της, πετυχαίνοντας σημαντική κερδοφορία μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης εσόδων και εξόδων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των κεφαλαίων της. Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα €219 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανήλθαν σε €99 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 33%. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €295 εκατ., επηρεαζόμενα θετικά από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Το Συγκρότημα διατηρεί υγιή ρευστότητα με ισχυρό δείκτη δάνεια προς καταθέσεις 93% και συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες του και την οικονομία.

Με τις στοχευμένες ενέργειές μας, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, και αφού λάβουμε υπόψη την αναμενόμενη κερδοφορία για το β΄ τρίμηνο 2012, έχουμε περιορίσει τις ανάγκες κεφαλαίου του Συγκροτήματος για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο ποσό των €200 εκατ. περίπου και θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας, πιστεύοντας στην επίτευξη του στόχου.

Η Τράπεζα Κύπρου λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες ώστε να συνεχίσει ν’ αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς για ασφάλεια και σιγουριά για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό και την κοινωνία.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κυπριακής οικονομίας χρειάζεται εγρήγορση, αποφασιστικότητα για λήψη μέτρων, και προσήλωση στο στόχο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης”.

Πηγή: banknews.gr