EFG – Εurobank: Πλήρης διαχωρισμός των δύο ομίλων

Και στον διοικητικό διαχωρισμό προχωρά ο όμιλος EFG, μετά το διαχωρισμό των δύο ομίλων από πλευράς εταιρικής επωνυμίας (Όμιλος EFG- Όμιλος Eurobank). Στo πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έκριναν ότι αυτό επιβάλλεται, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.Πηγές αναφέρουν ότι με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία, οι ίδιες εποπτικές αρχές επανήλθαν και κατέστησαν σαφή την ανάγκη για πλήρη διαχωρισμό των δύο Ομίλων – από διοικητική, διαχειριστική και λογιστική άποψη, ούτως ώστε οι ελληνικές δραστηριότητες και η εκάστοτε αξιολόγηση του ελληνικού κινδύνου να μην επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου EFG στον ευαίσθητο χώρο του private banking διεθνώς.
Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, χωρίς να αποξενώνεται επιχειρηματικά η ευρύτερη οικογένεια Λάτση από κανέναν από τους δύο Ομίλους, επέβαλε την επέκταση του διαχωρισμού και σε μετοχικό επίπεδο.

Η ανάγκη του ανωτέρω διαχωρισμού παρέσχε την ευκαιρία και για μια φυσική διαδοχή (η οποία ούτως ή άλλως μελλοντικά θα επερχόταν) σε σχέση με τους μετόχους, διαμορφώνοντας έτσι δύο διακριτούς Ομίλου από κάθε άποψη. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή παρέμενε με οποιοδήποτε σχήμα η κοινή μετοχική συμμετοχή στους δύο Ομίλους, θα ήταν επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους η λογιστική ενοποίηση, σε αντίθεση με το αίτημα των εποπτικών αρχών για πλήρη διαχωρισμό.

Ως αποτέλεσμα του μετοχικού διαχωρισμού, αντιστοίχως διαχωρίζονται και τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Ομίλων, με εκατέρωθεν παραιτήσεις των φυσικών προσώπων που έως σήμερα συμμετέχουν και στα δύο. Κατά συνέπεια, ο τραπεζικός Όμιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου EFG, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου EFG, παραιτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας και αντιστρόφως το αυτό για τα μέλη του Ομίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του Ομίλου EFG. Εντός των ημερών, η Eurobank θα συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών.
Ειδικότερα, η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Όμιλος EFG, που κατέχει σήμερα το 44,70% των κοινών μετοχών της Eurobank, θα ανακατανείμει με μεταβίβαση εντός της ημέρας ποσοστό 43,55% στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο ίδρυμα με την επωνυμία < Latsis Public Benefit Foundation>>, έτσι ώστε κάθε ένας από τους διάδοχους μετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4 %, ενώ ο Όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%.

Εταιρικά σχήματα συλλογικής μετοχικής δραστηριοποίησης των νέων μετόχων δεν θα ήταν δυνατόν να προκριθούν, καθώς:
α. σύμπραξη μετόχων με ποσοστό άνω του 33,3% θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτική υποβολή δημόσιας προσφοράς για το σύνολο των μετοχών, ενώ β. για κανονιστικούς λόγους θα υπήρχε και πάλι το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η ενοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι <<οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συγκυρία>>. <<Με τη στήριξη των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της, και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης>>, τονίζεται στην ανακοίνωση της τράπεζας η οποία καταλήγει ότι με <<με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη στήριξη των πελατών της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας>>.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με την εν εξελίξει διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Με την οριστικοποίηση και την ανακοίνωση των όρων της ανακεφαλαιοποίησης και τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών κάθε τραπεζικού ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών θα κληθούν να συμμετάσχουν στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένη τη δύσκολη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί, το νέο μετοχικό σχήμα προσφέρει στα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία, λένε πηγές από την τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη Γεν. Συνέλευση της τράπεζας ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας με την απαλοιφή του διακριτικού EFG. Όπως είχε εξηγηθεί τότε, η κίνηση αυτή έγινε σε ανταπόκριση προς το αίτημα ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για σαφή διαχωρισμό του ομίλου της EFG Bank
(“EFG International”) και του ομίλου της Eurobank.

Ελένη Κομίνη

Πηγή: imerisia.gr