Eurobank: Στα 236 εκατ. ευρώ οι ζημιές α΄ τριμήνου

Σε ζημιές 236 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα της Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2012, περιλαμβανομένης της πρόσθετης αποτιμητικής ζημιάς τίτλων του ελληνικού δημοσίου ύψους 159 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας για 5η χρονιά και οι αρνητικές επιπτώσεις από την εξάπλωση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη εξακολούθησαν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών και επηρέασαν καθοριστικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank EFG το α΄ τρίμηνο του 2012.

Παρά τον αξιοσημείωτο περιορισμό των δαπανών και τη βελτίωση της τιμολόγησης των κινδύνων, που συνεχίζει να επιτυγχάνει η Eurobank EFG, το υψηλό κόστος άντλησης ρευστότητας σε συνδυασμό με την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις επεδρασαν αρνητικά στο καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε σε -77 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012, σε ενοποιημένη βάση.

Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας ύψους 4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ο Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας και ο Δείκτης των Βασικών Κυρίων Κεφαλάιων (EBA Core Tier I) ανήλθαν σε pro-forma βάση σε 9,0% και 7,9% αντίστοιχα στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2012.

Ταυτόχρονα, η Eurobank EFG συνεχίζει την προσπάθεια οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων της με πρωτοβουλίες, όπως η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού και η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών της δαπανών.

Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη διαχείριση του παθητικού βελτίωσε το Δείκτη των Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων κατά 250 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2012, ενώ λοιπές ενέργειες διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού αύξησαν το δείκτη αυτό κατά 100 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο.

Η ολοκλήρωση της πώλησης της Polbank EFG τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ισοδυναμεί με κεφαλαιακή αύξηση 450 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση της Eurobank Tekfen στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Γ΄ τρίμηνο του 2012, θα βελτιώσει περαιτέρω το Δείκτη των Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων κατά το κεφαλαιακό ισοδύναμο των 300 εκατ. ευρώ.

Οι συνθήκες ρευστότητας παρέμειναν δυσμενείς το Α΄ τρίμηνο του 2012, με την εκροή καταθέσεων να συνεχίζεται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Παρά ταύτα, οι συνολικές Καταθέσεις Πελατών της Eurobank EFG σημείωσαν συγκρατημένη υποχώρηση κατά 868 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2011 και διαμορφώθηκαν σε 31,6 δισ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2012.

Στο εξωτερικό, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, οι καταθέσεις πελατών σημείωσαν αύξηση κατά 495 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 9,0 δισ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο του 2012. Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, καθώς χρησιμοποιεί τις επιλογές που προσφέρει το Ευρωσύστημα, ενώ διαθέτει επιπρόσθετα ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους 7,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 4 δισ. ευρώ που έλαβε από το Τ.Χ.Σ.

Παράλληλα, η πώληση της Polbank EFG έχει ήδη απελευθερώσει ρευστότητα περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ επιπρόσθετα 1,4 δισ. ευρώ θα απελευθερωθούν με την εξάσκηση του δικαιώματος πώλησης εντός των επομένων μηνών. Επίσης, η ολοκλήρωση της πώλησης της Tekfen Bank στην Τουρκία, η οποία αναμένεται το Γ’ τρίμηνο του 2012, θα ενισχύσει τη ρευστότητα κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ.

«Το 2012 η Ελλάδα διανύει μια φάση ακραίας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, των επιχειρήσεων και της χώρας συνολικά. Η αποκατάσταση της σταθερότητας στο πλαίσιο της ευρωζώνης σε συνδυασμό με ένα νέο πρόγραμμα προσαρμογής και ανάταξης αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τη σταδιακή ανάκαμψη της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και για τη δρομολόγηση μιας πορείας εξόδου από την κρίση. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με την εισφορά των 18 δισ. ευρώ, ενισχύει τα κεφάλαια και τη ρευστότητα τους και υπογραμμίζει την βούληση των εταίρων μας και των ευρωπαϊκών θεσμών για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα και του Α΄ τριμήνου 2012, ο Όμιλός μας, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού μας και τους σταθερούς δεσμούς με τους πελάτες μας, διατηρεί την ικανότητά του να παράγει έσοδα, να ελέγχει τη ρευστότητά του και να διευρύνει τη μείωση του λειτουργικού του κόστους. Με κατανόηση για ανάγκες που δημιουργούνται στις σημερινές περιστάσεις, προχωρούμε σε ρυθμίσεις δανείων, ενισχύουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τις δυναμικές και ιδιαίτερα τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις και στηρίζουμε με ευέλικτες πρακτικές τους πελάτες μας, τιμώντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει μαζί τους.

Εντός του 2012, ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες κινήσεις οργανικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής μας βάσης, όπως η πώληση της θυγατρικής μας στην Πολωνία και η αποτελεσματικότερη διαχείριση ενεργητικού και παθητικού, ενώ υλοποιείται η ήδη συμφωνημένη πώληση της θυγατρικής μας στην Τουρκία.

Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε τη θέση της Eurobank ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλοποίησης, και, με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά μας, να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Νικόλαος Νανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος.